Hořeček nahořklý

Gentianella amarella

ČSOP finančně podporuje projekty na záchranu hořečků nahořklých. Preferují se projekty, které informují a zapojují širokou veřejnost. Na úseku bývalé úvozové cesty v lese u Vlčího Pole je celorepublikově významná lokalita, kde roste téměř 300 kusů této kriticky ohrožené rostliny. ČSOP Klenice proto zpracovala projekt na záchranu hořečků nahořklých v lokalitě Vlčí Pole se zapojením dětí ze ZŠ v Dolním Bousově. Projekt byl finančně podpořen ústředím ČSOP v plné výši. Zahrnuje letáček, kde se děti dozvědí vše o hořečku nahořklém, o historii a současnosti místa, kde ve Vlčím Poli roste, o místech výskytu v rámci ČR. Dozvědí se, co znamená monitoring a managment. Součástí projektu jsou dva pracovní listy šité na míru zdejší lokalitě – děti vyluští tajenku a vybarví si spojovačku, přitom nenásilnou formou získají informace o hořečku nahořklém a o přírodě a historii vlčopolských lesů. Děti, které navštěvují Přírodovědný kroužek a členové MOP, dvakrát lokalitu navštíví s vedoucími kroužku a učiteli. 7.9.2016 provedou monitoring a sčítání rostlin. V této době rostliny kvetou, takže si je děti budou moci důkladně prohlédnout, namalovat do pracovního listu, spočítat jednotlivé květy na rostlině atd. Součástí první návštěvy na lokalitě bude i průběžný výklad, který poutavou formou upozorní na výjimečnost lokality a hořečků. Další návštěva proběhne na konci října. Děti budou pomáhat s managmentem lokality. Protože hořečky nahořklé potřebují plně osluněné stanoviště, musí se na podzim po odkvětu a na jaře dalšího roku posekat travnatý porost na celém území, kde rostou. Děti budou pomáhat s podzimními pracemi – hrabáním pokosené trávy. Za odměnu každý dostane naučnou omalovánku s obrázky rostlin, které rostou společně s hořečky v dané lokalitě a fotografii z některé výše uvedené akce. Průběžně budou informace vyvěšovány na nástěnce před 3.A., na webu kroužku i na školních stránkách. Starší děti si mohou připravit krátký referát o hořečcích pro své spolužáky v rámci hodiny přírodopisu – k dispozici budou pracovní listy.

A něco pro radost: zhodnocení projektu „Management a záchrana hořečku nahořklého na louce u Vlčího Pole“ garantem projektu po jeho ukončení:

Cílem projektu bylo provedení již započatého asanačního managementu a monitoring výsledků. Tento projekt byl vysoce hodnocen již při podání žádosti a jeho výsledky doslova předčily očekávání.

Byl proveden potřebný management a následný monitoring. Bylo docíleno prudkého nárůstu populace hořečku a to na lokalitě, která se před tím považovala za již ztracenou.

Podařilo se vykomunikovat zásah s majitelem, provést ho za spolupráce se špičkovými odborníky na danou problematiku a zapojit do akce širší veřejnost, zejména místní školáky. Byla vydána řada doprovodných propagačních materiálů a téma bylo propagováno v médiích.

Celkově hodnotím projekt velmi vysoce a z věcného hlediska plně doporučuji k proplacení přidělené částky.

Návštěva lokality 7.9.2016 – první seznámení s hořečkem nahořklým, vyplnění pracovních listů

Návštěva lokality 19.10.2016 – managment stanoviště hořečku nahořklého

Článek „Botanická rarita hořeček nahořklý“ v Bousováku 5/2016, str. 11

Prezentace záchranných programů zvláště chráněných druhů v ČR podpořených společností Beleco

Projekt probíhá ve spolupráci s Beleco z. s. a za podpory MŽP.logo-mzpbeleco-logotyp-pantone-png