Usnesení zastupitelstva města 8/2008 ze dne 17.12.2008

Usnesení zastupitelstva města (ZM) 8/2008 ze dne 17. 12. 2008:

 1. ZM bere na vědomí Strategický plán rozvoje města, souhlasí s jeho dalším doplňováním a projednáváním.
 2. ZM schvaluje rozpočet města na rok 2009 – příloha č.1.
 3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2008 – příloha č. 2.
 4. Schvaluje převod částky 790 000 Kč z hospodářské činnosti města do rozpočtu města na financování výstavby splaškové kanalizace v lokalitě Kaliště. Schvaluje provedení úhrady úroků z části úvěru ve výši Kč 1 130 284,61 použité na výstavbu komunikace v lokalitě Kaliště, do doby uvedení komunikace do provozu z nákladů města, úrok nebude zahrnut do pořizovací ceny majetku.
 5. Schvaluje výsledek hospodaření města a výsledek hospodářské činnosti města k 30. 11. 2008 – příloha č. 3.
 6. Schvaluje změnu statutu Sociálního fondu města Dolní Bousov, čl. II Tvorba fondu písm. 1) se mění takto: Jednotným přídělem ve výši 2,5 % z celoročního objemu mzdových prostředků skutečně zúčtovaných zaměstnancům a uvolněných členům zastupitelstva města k výplatě v běžném roce, v čl. III. se vypouští body 3), 4), 5), 6), 7), zůstávají body 1) příspěvek na stravování zaměstnanců, 2) očkování proti chřipce. 3) dary při životních a pracovních výročích,nově schválený bod 4) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo životní pojištění ve výši 500 Kč s povinností spoluúčasti příjemce příspěvku ve výši min. 50 % poskytnutého příspěvku.
 7. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2008, kterou se mění příloha č.1 a příloha č. 2 OZV č. 2/2006.
 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.688/1 a st.p.č. 29/1 k.ú. Horní Bousov Jaroslavu Plachému, bytem Horní Bousov 33 za cenu 150 Kč/m2. Kupující uhradí náklady na pořízení GP na oddělení prodávaných částí pozemků.
 9. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1228/10 k.ú. Dolní Bousov Daně Jirsové a manželům Daně a Petrovi Vinických za cenu 200 Kč/m2. Kupující uhradí náklady na pořízení GP na oddělení pozemku.
 10. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na kabelovou přípojku NN a elektroměrného rozvaděče v poz.p.č. 1792/2 k.ú.Dolní Bousov, pro stavbu Meteorologické stanice – Silnice II/279 Dolní Bousov ve prospěch Středočeského kraje zastoupeného Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště, přísp.org. Střč. kraje.
 11. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení STL přípojky k domu čp. 141 v pozemku p.č.1769/11 k.ú. Dolní Bousov, ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská a.s.
 12. ZM schvaluje, na základě předkupního práva města, odkoupení poz.p.č.475/179 k.ú. Dolní Bousov od manželů Zárubových, za cenu 272 400 Kč sníženou o daň z převodu nemovitosti.
 13. ZM schvaluje změnu bodu č. 1 usnesení ZM 7/2008 ze dne 22.10.2008 takto: ZM schvaluje nabytí pozemku p.č.1267/29 k.ú. Dolní Bousov z vlastnictví ČR do vlastnictví města úplatným převodem.
 14. ZM konstatuje nespokojenost s činností Městské knihovny, která jako kulturní instituce města vyvíjí minimální aktivitu.

Zdroj: Oficiální stránky Dolního Bousova (soubor .doc)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *