Usnesení zastupitelstva města 4/2009 ze dne 21. 9. 2009

Usnesení zastupitelstva města (ZM) 4/2009 ze dne 21. 9. 2009:

1. ZM schvaluje rozpočtové opatření (RO) č. 4/2009 – navýšení příjmů rozpočtu města o částku 936 799 Kč, navýšení výdajů rozpočtu o částku 936 799 Kč. Písemné vypracování RO č.4/2009 a důvodová zpráva k tomuto opatření je přílohou č. 1 usnesení.

2. ZM schvaluje odkoupení pozemku p. č. 169 k. ú. Dolní Bousov (součást Josefského náměstí).

3. Zamítá žádost manželů Kameníkových o odprodej části pozemku p. č. 1 za kostelem sv. Kateřiny na zřízení příjezdové cesty k nemovitosti. Zřízením cesty by byl narušen ráz odpočinkové zóny a parčíku za kostelem.

4. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 603/3 k. ú.Vlčí Pole manželům Vopravilovým. Kupní cena 200 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem.

5. Zastupitelstvo ukládá MěÚ zadat vytyčení hranic pozemků p. č. 1846/2 a 207/2 ve vlastnictví města v lokalitě u hřbitova a pozemků p. č. 210/1 a 210/2 vše k. ú. Dolní Bousov ve vlastnictví Pavla Kozáka, ve věci žádosti P. Kozáka o koupi a odprodej pozemků v dané lokalitě.

6. ZM zamítá žádost Zdeny Malíkové o odkoupení části pozemku p. č. 263/10 k. ú. Dolní Bousov ve vlastnictví města. Po tomto pozemku bude zachován vjezd na pozemek p. č. 294 ve vlastnictví paní Malíkové.

7. ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1030/11 k. ú. Dolní Bousov Marku Bulířovi. Cena 450 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem.

8. ZM schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 1035/1 k. ú. Dolní Bousov ve vlastnictví GREEN POWER ENERGY s.r.o. stanoveného ve prospěch města Dolní Bousov, neboť byly splněny smluvní podmínky stanovené kupní smlouvou.

9. ZM schvaluje prodej pozemků nebo jejich částí v průmyslové zóně Rachvala: p. č. k. ú. Dolní Bousov : p. č. 1028 – 270 m2; 1829/1-949 m2; 1036-1511 m2; 1025/1-816 m2; část 1024/1; část 1066/5; 1035/2-2990 m2; část 1037, společnosti GREEN POWER ENERGY s.r.o., kupní cena 60 Kč/m2. Přesné výměry prodávaných pozemků budou stanoveny oddělovacím GP. Kupující uhradí náklady s prodejem spojené.

10. ZM bere na vědomí varianty řešení rozšíření kapacity MŠ, ukládá starostovi města projednat s krajskou hygienickou stanicí možnost zřízení třídy MŠ v areálu ZŠ (v současné době byt školníka).

11. ZM bere na vědomí nabídku na odprodej domu čp. 186 s přilehlými nemovitostmi, rozhodnutí o odkoupení odloženo. Prohlídka nemovitosti stanovena na středu 30. 9. 2009 od 16:30 hodin.

12. ZM zamítá žádost Dr. Jindřicha Šulce o odkoupení pozemku p. č. 38/1 k.ú.Vlčí Pole. Uvedený pozemek je jediná přístupová cesta k nemovitostem p. č. 303/1 a 303/2 k. ú. Vlčí Pole.

13. ZM bere na vědomí žádost Jaroslavy Rosecké o koupi nebo dlouhodobý pronájem pozemku p. č. 1822/1 k. ú. Dolní Bousov pro umístění přípojky splaškové kanalizace. Vlastníkem pozemku je SÚS Mnichovo Hradiště, s kterým bude nutno jednat.

14. ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 166/1 k. ú. Bechov Michalu Jelínkovi. Stanovena podmínka zachovat přístup k vodovodnímu řadu a ponechat manipulační prostor podél vodní nádrže v šíři minimálně 3 m. Kupní cena 200 Kč/m2, kupující uhradí náklady na pořízení oddělovacího GP a další náklady spojené s prodejem.

Zdroj: Oficiální stránky Dolního Bousova (soubor .doc)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *