Výsadba stromů podél naučné stezky u Dolního Bousova

V sobotu 23. 11. 2019 probíhala výsadba stromků podél naučné stezky v okolí Dolního Bousova. Akci předcházely šestitýdenní přípravy, které obnášely výběr vhodných ovocných dřevin podle stanoviště a místních podmínek, žádost o dotaci od MŽP, jednání s vlastníky pozemků včetně Českých drah, vytyčení míst pro výsadbu, nákup vhodných sazenic z různých školek, zajištění kůlů a krytů pro stromky ap. Na sraz v 9 hodin dorazilo 32 dospělých a 25 dětí. Vysvětlili jsme si organizační věci a u první vykopané jamky jsme si názorně předvedli, na co je třeba dávat pozor a jak správně postupovat. (Kořeny nesmí směřovat vzhůru, místo roubu musí být nad zemí, zeminu je nutné smíchat s kompostem a hydrogelem. Opěrné kůly je nutné zatlouci do připravené jamky dřív, než se tam zasadí stromek…)
Pak už se každý chopil nářadí a pustil se do práce. Brzy jsme zjistili, že je dobré si práce rozdělit. Někdo se specializoval na zatloukání kůlů těžkou palicí, někdo na navlékání plastových košilek na kmeny sazenic, jiní střihali kusy pletiva a připevňovali kmínek ke kůlům speciálními úvazy.
Za Bakovkou směrem k Rohatsku dopoledne vznikla nová alej padesáti slivoní.
Poté jsme se přesunuli k železniční zastávce na Rohatsko, kde jsme směrem na Svobodín pokračovali výsadbou jabloní, třešní, ořešáků a jednoho doubku. Mezi informačními panely NS č. 10 a 11 tak vznikla nová alej 24 převážně ovocných stromků.
Poslední stromek, lipku, jsme zasadili v ulici Požárníků u trafo stanice ještě za světla, v 15 hodin.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s náročnou přípravou celé akce, ale i všem, kteří přispěli k její fyzické realizaci.

Děti pomáhají zachraňovat nejvzácnější druhy rostlin, které na Mladoboleslavsku máme

Louka s kriticky ohroženými hořečky nahořklými pokosena

Poblíž Dolního Bousova, ve Vlčím Poli, rostou vzácné hořečky nahořklé pravé. Ve spolupráci s ČSOP Klenice a dětmi ze základní školy v Dolním Bousově již několik let probíhá záchranný program zaměřený na podporu hořečků nahořklých. Tento projekt je velmi úspěšný a celorepublikově je vysoce hodnocen. Díky finanční podpoře projektu se podařilo např. zakoupit novou kvalitní nástěnku do školy, na které jsou pravidelně uváděny nové informace o přírodě s regionálním zaměřením. Byly vytvořeny  pracovní listy o hořečku nahořklém, letáky a omalovánky z hořečkové louky. Děti z Přírodovědného kroužku z Dolního Bousova 25. 10. 2019 lokalitu opět navštívily, aby shrabaly pokosenou louku a dověděly se, co hořečkům prospívá a co jim škodí.

Do Vlčího Pole šly děti pěšky a cestou sbíraly odpadky z příkopů podél cesty. Tříkilometrová trasa díky tomu rychle uběhla. Odpadem jsme naplnili celkem čtyři velké pytle. O jejich odvoz a likvidaci se postaralo Město Dolní Bousov. Po příchodu na hořečkovou louku děti nejprve usedly ke svačině, při které si vyslechly výklad o hořečcích – kde a kdy rostou a kvetou, jejich dvouletý vývojový cyklus, co potřebují, proč se louka kosí až na podzim atd. Děti, které zde byly poprvé, dostaly letáčky a omalovánky. Po posilnění teplým ovocným čajem a sušenkami jsme se už pilně pustili do práce. Za malou chvíli bylo hotovo. Nakonec jsme si v kruhu poslali pozdrav – stisk ruky, který obíhá celé kolečko. Našli jsme spoustu stop divokých prasat, jedno staré pěnkaví hnízdo a duběnky-hálky na listech dubu. Jednu starou hálku jsme rozevřeli a k našemu velkému překvapení z ní vylezla živá krásná žlabatka. Zpátky do Bousova jsme se vraceli příjemně unavení s pocitem dobře vykonané práce.

 

Petice proti výsadbě intenzivních ovocných sadů na Mužském

Vážení příznivci a milovníci přírody. Děkujeme za váš zájem o ochranu přírody. tato petice již neprobíhá, ale kauza dopadla ve prospěch přírody. Od 14. června 2019 je v platnosti Změna č. 1 územního plánu Boseň, která na zemědělsky využívaných plochách v CHKO Český ráj zakazuje výstavbu opěrných konstrukcí pro natahování plachet a výstavbu oplocení vyšší než 1,5 metrů. Petici proti tomuto záměru podepsalo přes 600 lidí a to včetně petice elektronické. Veliký kus práce odvedli i vlastníci dotčených pozemků, které je ani za velký peníz neprodali či nepronajali. Tyto informace pocházejí od paní starostky z Bosně.

Z 21.3.2019 – V okolí obce Mužský, která je chráněná jako vesnická památková zóna, chce společnost Galafruit s.r.o vykoupit pozemky od místních zemědělců a přeměnit je v monokulturní, intenzivní ovocné sady. V našem kraji podobné sady vznikly již v okolí Dolního Bousova a další se prý budou budovat i v jiných částech okresu.

Kromě narušení celkového rázu krajiny, znamenají tyto sady poměrně velký zásah do přírody. Sady jsou pravidelně a za sezonu mnohokrát ošetřované chemickými postřiky, které se splavují do okolní přírody, potoků a studní. S ohledem na umístění sadů – v těsném sousedství CHKO Český ráj – se bojíme i o negativní ovlivnění chráněné přírody v CHKO Český ráj. Pro zavlažování sadů hodlá firma vybudovat nový vrt, který by mohl strhnout místním lidem studny a ti by přišli o cennou vodu, která jim již v posledních suchých letech chyběla.

Krajské a místní komunikace nejsou technicky uzpůsobeny tak, aby zvládly nárůst těžké dopravy, který provozování sadů přinese. Vzhledem ke stávajícím šířkovým poměrům vozovek může docházet při míjení vozidel k nebezpečným situacím ohrožujícím bezpečnost silničního provozu a k deformaci okrajů krytu vozovky a nezpevněné krajnice. Rovněž se obáváme znečišťování využívaných komunikací.

Mužský a jeho okolí je jednou z nejkrásnějších částí Českého ráje. Pojďme ho tak společně zachovat i pro další generace.

Podepište petici PROTI výstavbě intenzivních sadů na Mužském.

https://www.petice24.com/petice_proti_intenzivnim_ovocnym_sadum

Registrace do MOP 2019

Vážení rodiče,
v březnu, jako každý rok, registrujeme děti, které navštěvují Přírodovědný kroužek, také jako členy Mladých ochránců přírody-MOP (organizace Českého svazu ochránců přírody pro děti a mládež). Poplatek na celý rok (od března do března) činí 200 Kč a hradíme ho z částky 450 Kč, kterou od Vás dostáváme na pololetí.

Členství v MOP má několik výhod: můžeme se zdarma účastnit akcí, výletů, které pořádá naše Základová organizace: ČSOP Klenice Mladá Boleslav.
Jednou ročně dostáváme podle počtu dětí zajímavé materiály s přírodovědnou tématikou (magnetky, omalovánky, pohledy ap.), které dětem průběžně rozdáváme.

Můžeme zařídit dětem i průkazky členství v ČSOP, někteří je už mají. K tomu je potřeba pouze přinést nám během března jednu průkazkovou fotografii dítěte. Přihlášky dětem, které letos začaly do kroužku chodit nově, jsme již rozdaly. Po vyplnění nám je odevzdávejte prosím co nejdříve.
Děkujeme za spolupráci, Lenka a Pavla.

Přihláška_MOP+PK_2019

Výlet za sněhem do Horního Maršova

Ráno v sobotu 9. 2. jsme se setkali v Sobotce, natěšení na hory a sníh. Velká zavazadla a boby nám vezli tam i zpátky ochotní rodiče v dodávce, za což ještě jednou moc děkujeme! Cesta do hor byla přece jen dlouhá, tak jsme si ji zpestřovali hrou na hádání zvířátek. Do Maršova jsme dorazili bez větších problémů podle plánu. Následovala petrželová polévka a špagety k obědu. Po chvilce odpočinku jsme se ustrojili a konečně vyrazili do přírody a na sníh! I přes oblevu, která nastala také na horách (teplota kolem 1 stupně), tu bylo sněhu plno – kdo sešel z cesty, zapadl (podle velikosti po kolena či po pás:-)). Výstup na vrchol Rýchory (1001 m) nám trval přibližně dvě a půl hodiny a hodně členů naší výpravy si sáhlo na dno svých možností. Jak jsme se blížili k cíli, hora se na krátkou dobu ocitla v mlžném oparu – tak jsme si s dětmi povídali, jak je jednoduché v takovém počasí v horách zabloudit. Počasí však bylo proměnlivé, chvílemi se dalo zahlédnout modré nebe a mraky, které po obloze doslova letěly. Na Rýchorské boudě bylo tolik sněhu, že děti sjížděly po její střeše na bobech. Výhled byl podivuhodný, slunce ozařovalo vzdálené vrcholky červenou barvou. Čekalo nás překvapení v podobě bílého poníka, který se tu volně procházel. Po svačině jsme se připravili k sestupu či sjezdu. Čtyřkilometrovou trasu, kterou jsme poctivě vyšlapali nahoru, jsme si mohli za odměnu sjet dolů. Sjíždělo se po etapách: Děti jsme pouštěli po krátkých časových intervalech, aby do sebe nenarazily a po určitých úsecích jsme počkali, až bude sestava opět kompletní. Na večeři jsme dorazili až za tmy. Byla pomazánka z červené řepy na pečivo nebo chléb a buřt guláš. Komu nechutnalo, vzal si ovoce. Večer jsme věnovali sušení mokrého oblečení a obuvi, povlékání postelí a také jsme nezapomněli na trochu ekologie: Děti shlédly krátký film o krásách Krkonoš a potom v týmech zkoušely zhodnotit své znalosti v poznávání místních živočichů a rostlin. Dověděli jsme se mnoho zajímavého například o tetřívkovi obecném – čím se živí, jak přežije zimu v Krkonoších a proč mu škodí, když lyžaři jezdí mimo vyznačené cesty.
V neděli jsme posnídali vánočku s máslem a marmeládou a vydali jsme se opět ven. Tentokrát jsme šli jen do blízkého lesa, kde se děti věnovaly zkoumání čistoty prostředí pomocí lišejníků. Jedné skupince se podařilo objevit i „vousatý“ lišejník, který je na znečištění nejvíce citlivý. Čas zbyl i na bobování na malém kopečku. Po výborném obědě (hrachová polévka, karbanátky s bramborovou kaší a salát) si děti nakoupily ve fair trade obchůdku drobnosti (nejoblíbenějším artiklem byla dřevěná vařečka). Potom následovalo rovnání, hledání a balení věcí a v 15 hodin jsme plni dojmů opouštěli Horní Maršov. Každý z nás jistě bude dlouho vzpomínat…

Poděkování za sbírku potravin pro zvířata v nouzi

Milí lidé,
ze srdce děkujeme všem, kdo přispěli do potravinové sbírky pro zvířata z libereckého Centra pro zvířata v nouzi. Sbírka probíhala začátkem prosince v ZŠ T. G. Masaryka a v obchodě Chovatelské potřeby na náměstí. Díky vaší podpoře se nám podařilo shromáždit opravdu velké množství zvířecích lahůdek a s radostí jsme je předali 7.12.2018 do Archy. Všichni jsme měli velkou radost z vydařené akce, která ukázala, že spojenými silami lze dokázat mnoho. Každý darovaný kousek potěšil několikrát: nás, že máme hodné spoluobčany, děti, že zvířátkům něco nadělí, pracovníky Centra a v neposlední řadě hlavně konzumenty darovaného zboží, kteří rozhodně nemají lehký osud. Věřím, že možnost podělit se s někým potřebným, udělala dobře i vám. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásný a naplněný rok 2019. Za Přírodovědný kroužek Lenka Hejnová a Pavla Bartková

Registrace do MOP 2018

Vážení rodiče,
v březnu, jako každý rok, registrujeme děti, které navštěvují Přírodovědný kroužek, také jako členy Mladých ochránců přírody-MOP (organizace Českého svazu ochránců přírody pro děti a mládež). Poplatek na celý rok (od března do března) činí 100 Kč a hradíme ho z částky 450 Kč, kterou od Vás dostáváme na pololetí.

Členství v MOP má několik výhod: můžeme se zdarma účastnit akcí, výletů, které pořádá naše Základová organizace: ČSOP Klenice Mladá Boleslav.
Jednou ročně dostáváme podle počtu dětí zajímavé materiály s přírodovědnou tématikou (magnetky, omalovánky, pohledy ap.), které dětem průběžně rozdáváme.

Můžeme zařídit dětem i průkazky členství v ČSOP, někteří je už mají. K tomu je potřeba pouze přinést nám března jednu průkazkovou fotografii dítěte.
Přihlášky dětem, které letos začaly do kroužku chodit nově, rozdáme na společné schůzce 26. 1. Po vyplnění nám je odevzdají na následující schůzce.
Děkujeme za spolupráci, Lenka a Pavla.

Výlet do České květnice v Markvarticích

Mimořádně v pátek jsme se vydali na výlet do Markvartic, na Českou květnici. Jako loni nám pan Ing. Bradna při projížďce traktorem na valníku vyprávěl o rostlinách, které jsme na polích viděli. Rostly tu různé bylinky: řepík, dobromysl, mateřídouška, všedobr. Také okrasné rostliny: vysoké nebezpečné třemdavy, hvozdíky, jestřábníky, různé druhy kosatců včetně sibiřských a písečných, lilie cibulkonosné, smolničky, různé druhy růží včetně galské.

Po prohlídce polností jsme si prohlédli ještě nádherné květinové vazby, které nachystaly z místních květin děvčata z litomyšlské zahradnické školy pro zdejší kostel. Nahlédli jsme opět i do blízké kostnice.
V chalupě byla přichystaná velmi pěkná výstava travin, bylin, jedovatých rostlin ap.
Zlatým hřebem celého odpoledne bylo opékání trdelníků na klaccích nad ohněm. Kdo chtěl, mohl ochutnat i placky s povidly.

Za orchidejemi Mladoboleslavska II.

3. 6. 2017 jsme se vydali na výlet, při kterém jsme cestovali po okrese a prohlédli jsme si zajímavé lokality s orchidejemi a masožravými rostlinami. Začali jsme prohlídkou Přírodní památky Křižánky, je zde rozlehlá louka, kde roste šest druhů orchidejí (několik druhů prstnatců, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý). Mimo orchideje zde najdeme i hadí mord nízký, několik druhů suchopýrů, zajímavé druhy trav a v září tu kvete dokonce hořec hořepník.

Pokračovali jsme na Loučeňské rybníčky, tam jsme uviděli vodní plochy porostlé kvetoucím lakušníkem. Mezi rostlinami plavala užovka obojková a v čisté vodě byl vidět utopený brouk roháč. V jiném rybníčku byli vidět raci, dokonce i za slunečného dne. Jednoho uhynulého jsme si vyfotili (ten jediný byl ochotný pózovat:-)). Okolí tohoto rybníčku bylo porostlé tučnicemi, masožravými rostlinkami, které kořist lapají listy. Právě dokvétaly… V dalších rybníčcích byla vzácná řasa parožnatka a masožravá žlutě kvetoucí bublinatka. Ta do drobných vzduchových bublinek lapá mikroskopický plankton.

Další zastávkou byl oběd v Loučeňské pizzérii, který se trochu protáhnul, protože nás bylo 45. Poslední zastávkou byly Struhy. Krajem pole jsme došli za rybník, kde dokvétaly prstnatce pleťové a kvést se chystaly kruštíky bahenní. Podél rybníku vede zajímavá naučná stezka.

Při zpáteční cestě jsme měli nedobrovolnou přestávku v Řitonicích, protože se rozbil autobus. Ale pan řidič zanedlouho závadu opravil vypůjčeným kusem drátu, takže jsme mohli pokračovat v cestě domů. Při závěrečném testu znalostí mnozí obdrželi pěkné materiály s přírodovědnou tématikou. I přes značné vedro jsme si výlet pěkně užili.

Soutěž Zlatý list v Prachově

Soutěž Zlatý list měla původně proběhnout v pátek 28.4., ale byla přeložena už na 21.4. Na schůzce 12.4. jsme dětem připravily nácvik Zlatého listu „nanečisto“, aby přibližně věděly, co soutěž obnáší. Hlavní témata letošního základního kola jsme rozpracovaly a dali na školní nástěnku.
V pátek 21. 4. jsme vyrazili v 7.53 vlakem do Sobotky, odtud jsme pokračovali autobusem do Jičína. Tam s námi měl počítat zvláštní autobus, který byl vypravený z Jičína do Prachova právě kvůli soutěži. Viděli jsme ho odjíždět…musel se pro nás pak vrátit a začátek soutěže tak pro nás byl trochu hektický.
Soutěžili jsme v kategoriích – nejmladší (školka až 3.třída) a mladší (4.-6.třída). S tím, že mohly v týmech soutěžit i mladší děti, ale ne starší. Týmy tvořily dvě skupinky po třech dětech a body se jim sčítaly. Týmy jsme dávali dohromady cestou, protože dvě děti onemocněly a nejely…
Soutěžní týmy absolvovaly trať dlouhou 2 km a na stanovištích ověřovaly své znalosti z geologie, batrachologie (obojživelníci), herpetologie (plazi), botaniky, dendrologie (stromy). Součástí byly i poznávačky rostlin, stromů a hornin. Započítávaly se body také za „práci pro přírodu“: děti měly povídat o tom, jak v kroužku přírodě pomáháme (tvorba a údržba hnízdních budek, přikrmování ptactva v zimě, péče o Hořečkovou loučku, sázení stromů a keřů na Rohatsku, úklidy, besedy s odborníky atd.). V kategorii nejmladších jsme se umístili na druhém místě a v kategorii mladších ve velké konkurenci na krásném třetím místě, přičemž nám druhé místo uteklo o pouhého půl bodu!
Pro děti to byl velký úspěch, byly moc šikovné a zaslouží velkou pochvalu!
Po soutěži jsme absolvovali komentovanou prohlídku Muzea přírody Českého ráje a krásné přilehlé zahrady, která je věnovaná obojživelníkům a plazům, na které se zde specializují. Kroužek se zapojil i do výtvarné soutěže organizované muzeem. Výsledky budou až v červnu. Po zakoupení suvenýrů jsme šli procházkou skalami do Rumcajsovy jeskyně. Po prima večeři (pizza z Jičína) jsme se už chystali ke spánku v ubytovně. Byla tam opravdu velká zima, ale naštěstí jsme měli spacáky a všem bylo teplíčko. Ráno po snídani jsme se vydali Prachovskými skalami do Mladějova na vlak, ušli jsme něco přes 8 km, a to i naši nejmladší předškoláci!
Kromě nezapomenutelných zážitků jsme si odnášeli i pexesa, propagační materiály, omalovánky a pohledy s obojživelníky.
Pokud by se vám zdálo fotek v galerii málo, naleznete další fotky od organizátorů soutěže zde