Výroční zpráva o činnosti ČSOP Klenice

Přírodovědný kroužek v Dolním Bousově je součástí Českého svazu ochránců přírody – organizace Klenice. V níže publikované výročí zprávě se dočtete více o aktivitách ČSOP Klenice, na jejichž průběhu se mnohdy podílejí i děti z našeho kroužku a součástí publikace jsou i verše Pavly Bartkové.

Výroční zpráva ČSOP Klenice za 2019

Vyrocni_zprava_19_Komprese

Vyberte si hru pro děti

Vážení rodiče,

chceme dětem v době karantény dát vzdělávací dáreček, vyberte si jednu z následujících her ze série 50 kartiček od MINDOK https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/50-nasich-kvetin (je jich asi 10 druhů) a dejte mi prosím do 6.4.2020 do 18 hod, vědět, který tip pro vaše dítě máme zakoupit. Díky, Lenka Hejnová, 602 557 321, lenuch.s@seznam.cz

Výsadba stromů podél naučné stezky u Dolního Bousova

V sobotu 23. 11. 2019 probíhala výsadba stromků podél naučné stezky v okolí Dolního Bousova. Akci předcházely šestitýdenní přípravy, které obnášely výběr vhodných ovocných dřevin podle stanoviště a místních podmínek, žádost o dotaci od MŽP, jednání s vlastníky pozemků včetně Českých drah, vytyčení míst pro výsadbu, nákup vhodných sazenic z různých školek, zajištění kůlů a krytů pro stromky ap. Na sraz v 9 hodin dorazilo 32 dospělých a 25 dětí. Vysvětlili jsme si organizační věci a u první vykopané jamky jsme si názorně předvedli, na co je třeba dávat pozor a jak správně postupovat. (Kořeny nesmí směřovat vzhůru, místo roubu musí být nad zemí, zeminu je nutné smíchat s kompostem a hydrogelem. Opěrné kůly je nutné zatlouci do připravené jamky dřív, než se tam zasadí stromek…)
Pak už se každý chopil nářadí a pustil se do práce. Brzy jsme zjistili, že je dobré si práce rozdělit. Někdo se specializoval na zatloukání kůlů těžkou palicí, někdo na navlékání plastových košilek na kmeny sazenic, jiní střihali kusy pletiva a připevňovali kmínek ke kůlům speciálními úvazy.
Za Bakovkou směrem k Rohatsku dopoledne vznikla nová alej padesáti slivoní.
Poté jsme se přesunuli k železniční zastávce na Rohatsko, kde jsme směrem na Svobodín pokračovali výsadbou jabloní, třešní, ořešáků a jednoho doubku. Mezi informačními panely NS č. 10 a 11 tak vznikla nová alej 24 převážně ovocných stromků.
Poslední stromek, lipku, jsme zasadili v ulici Požárníků u trafo stanice ještě za světla, v 15 hodin.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s náročnou přípravou celé akce, ale i všem, kteří přispěli k její fyzické realizaci.

Děti pomáhají zachraňovat nejvzácnější druhy rostlin, které na Mladoboleslavsku máme

Louka s kriticky ohroženými hořečky nahořklými pokosena

Poblíž Dolního Bousova, ve Vlčím Poli, rostou vzácné hořečky nahořklé pravé. Ve spolupráci s ČSOP Klenice a dětmi ze základní školy v Dolním Bousově již několik let probíhá záchranný program zaměřený na podporu hořečků nahořklých. Tento projekt je velmi úspěšný a celorepublikově je vysoce hodnocen. Díky finanční podpoře projektu se podařilo např. zakoupit novou kvalitní nástěnku do školy, na které jsou pravidelně uváděny nové informace o přírodě s regionálním zaměřením. Byly vytvořeny  pracovní listy o hořečku nahořklém, letáky a omalovánky z hořečkové louky. Děti z Přírodovědného kroužku z Dolního Bousova 25. 10. 2019 lokalitu opět navštívily, aby shrabaly pokosenou louku a dověděly se, co hořečkům prospívá a co jim škodí.

Do Vlčího Pole šly děti pěšky a cestou sbíraly odpadky z příkopů podél cesty. Tříkilometrová trasa díky tomu rychle uběhla. Odpadem jsme naplnili celkem čtyři velké pytle. O jejich odvoz a likvidaci se postaralo Město Dolní Bousov. Po příchodu na hořečkovou louku děti nejprve usedly ke svačině, při které si vyslechly výklad o hořečcích – kde a kdy rostou a kvetou, jejich dvouletý vývojový cyklus, co potřebují, proč se louka kosí až na podzim atd. Děti, které zde byly poprvé, dostaly letáčky a omalovánky. Po posilnění teplým ovocným čajem a sušenkami jsme se už pilně pustili do práce. Za malou chvíli bylo hotovo. Nakonec jsme si v kruhu poslali pozdrav – stisk ruky, který obíhá celé kolečko. Našli jsme spoustu stop divokých prasat, jedno staré pěnkaví hnízdo a duběnky-hálky na listech dubu. Jednu starou hálku jsme rozevřeli a k našemu velkému překvapení z ní vylezla živá krásná žlabatka. Zpátky do Bousova jsme se vraceli příjemně unavení s pocitem dobře vykonané práce.

 

Petice proti výsadbě intenzivních ovocných sadů na Mužském

Vážení příznivci a milovníci přírody. Děkujeme za váš zájem o ochranu přírody. tato petice již neprobíhá, ale kauza dopadla ve prospěch přírody. Od 14. června 2019 je v platnosti Změna č. 1 územního plánu Boseň, která na zemědělsky využívaných plochách v CHKO Český ráj zakazuje výstavbu opěrných konstrukcí pro natahování plachet a výstavbu oplocení vyšší než 1,5 metrů. Petici proti tomuto záměru podepsalo přes 600 lidí a to včetně petice elektronické. Veliký kus práce odvedli i vlastníci dotčených pozemků, které je ani za velký peníz neprodali či nepronajali. Tyto informace pocházejí od paní starostky z Bosně.

Z 21.3.2019 – V okolí obce Mužský, která je chráněná jako vesnická památková zóna, chce společnost Galafruit s.r.o vykoupit pozemky od místních zemědělců a přeměnit je v monokulturní, intenzivní ovocné sady. V našem kraji podobné sady vznikly již v okolí Dolního Bousova a další se prý budou budovat i v jiných částech okresu.

Kromě narušení celkového rázu krajiny, znamenají tyto sady poměrně velký zásah do přírody. Sady jsou pravidelně a za sezonu mnohokrát ošetřované chemickými postřiky, které se splavují do okolní přírody, potoků a studní. S ohledem na umístění sadů – v těsném sousedství CHKO Český ráj – se bojíme i o negativní ovlivnění chráněné přírody v CHKO Český ráj. Pro zavlažování sadů hodlá firma vybudovat nový vrt, který by mohl strhnout místním lidem studny a ti by přišli o cennou vodu, která jim již v posledních suchých letech chyběla.

Krajské a místní komunikace nejsou technicky uzpůsobeny tak, aby zvládly nárůst těžké dopravy, který provozování sadů přinese. Vzhledem ke stávajícím šířkovým poměrům vozovek může docházet při míjení vozidel k nebezpečným situacím ohrožujícím bezpečnost silničního provozu a k deformaci okrajů krytu vozovky a nezpevněné krajnice. Rovněž se obáváme znečišťování využívaných komunikací.

Mužský a jeho okolí je jednou z nejkrásnějších částí Českého ráje. Pojďme ho tak společně zachovat i pro další generace.

Podepište petici PROTI výstavbě intenzivních sadů na Mužském.

https://www.petice24.com/petice_proti_intenzivnim_ovocnym_sadum

Registrace do MOP 2019

Vážení rodiče,
v březnu, jako každý rok, registrujeme děti, které navštěvují Přírodovědný kroužek, také jako členy Mladých ochránců přírody-MOP (organizace Českého svazu ochránců přírody pro děti a mládež). Poplatek na celý rok (od března do března) činí 200 Kč a hradíme ho z částky 450 Kč, kterou od Vás dostáváme na pololetí.

Členství v MOP má několik výhod: můžeme se zdarma účastnit akcí, výletů, které pořádá naše Základová organizace: ČSOP Klenice Mladá Boleslav.
Jednou ročně dostáváme podle počtu dětí zajímavé materiály s přírodovědnou tématikou (magnetky, omalovánky, pohledy ap.), které dětem průběžně rozdáváme.

Můžeme zařídit dětem i průkazky členství v ČSOP, někteří je už mají. K tomu je potřeba pouze přinést nám během března jednu průkazkovou fotografii dítěte. Přihlášky dětem, které letos začaly do kroužku chodit nově, jsme již rozdaly. Po vyplnění nám je odevzdávejte prosím co nejdříve.
Děkujeme za spolupráci, Lenka a Pavla.

Přihláška_MOP+PK_2019

Výlet za sněhem do Horního Maršova

Ráno v sobotu 9. 2. jsme se setkali v Sobotce, natěšení na hory a sníh. Velká zavazadla a boby nám vezli tam i zpátky ochotní rodiče v dodávce, za což ještě jednou moc děkujeme! Cesta do hor byla přece jen dlouhá, tak jsme si ji zpestřovali hrou na hádání zvířátek. Do Maršova jsme dorazili bez větších problémů podle plánu. Následovala petrželová polévka a špagety k obědu. Po chvilce odpočinku jsme se ustrojili a konečně vyrazili do přírody a na sníh! I přes oblevu, která nastala také na horách (teplota kolem 1 stupně), tu bylo sněhu plno – kdo sešel z cesty, zapadl (podle velikosti po kolena či po pás:-)). Výstup na vrchol Rýchory (1001 m) nám trval přibližně dvě a půl hodiny a hodně členů naší výpravy si sáhlo na dno svých možností. Jak jsme se blížili k cíli, hora se na krátkou dobu ocitla v mlžném oparu – tak jsme si s dětmi povídali, jak je jednoduché v takovém počasí v horách zabloudit. Počasí však bylo proměnlivé, chvílemi se dalo zahlédnout modré nebe a mraky, které po obloze doslova letěly. Na Rýchorské boudě bylo tolik sněhu, že děti sjížděly po její střeše na bobech. Výhled byl podivuhodný, slunce ozařovalo vzdálené vrcholky červenou barvou. Čekalo nás překvapení v podobě bílého poníka, který se tu volně procházel. Po svačině jsme se připravili k sestupu či sjezdu. Čtyřkilometrovou trasu, kterou jsme poctivě vyšlapali nahoru, jsme si mohli za odměnu sjet dolů. Sjíždělo se po etapách: Děti jsme pouštěli po krátkých časových intervalech, aby do sebe nenarazily a po určitých úsecích jsme počkali, až bude sestava opět kompletní. Na večeři jsme dorazili až za tmy. Byla pomazánka z červené řepy na pečivo nebo chléb a buřt guláš. Komu nechutnalo, vzal si ovoce. Večer jsme věnovali sušení mokrého oblečení a obuvi, povlékání postelí a také jsme nezapomněli na trochu ekologie: Děti shlédly krátký film o krásách Krkonoš a potom v týmech zkoušely zhodnotit své znalosti v poznávání místních živočichů a rostlin. Dověděli jsme se mnoho zajímavého například o tetřívkovi obecném – čím se živí, jak přežije zimu v Krkonoších a proč mu škodí, když lyžaři jezdí mimo vyznačené cesty.
V neděli jsme posnídali vánočku s máslem a marmeládou a vydali jsme se opět ven. Tentokrát jsme šli jen do blízkého lesa, kde se děti věnovaly zkoumání čistoty prostředí pomocí lišejníků. Jedné skupince se podařilo objevit i „vousatý“ lišejník, který je na znečištění nejvíce citlivý. Čas zbyl i na bobování na malém kopečku. Po výborném obědě (hrachová polévka, karbanátky s bramborovou kaší a salát) si děti nakoupily ve fair trade obchůdku drobnosti (nejoblíbenějším artiklem byla dřevěná vařečka). Potom následovalo rovnání, hledání a balení věcí a v 15 hodin jsme plni dojmů opouštěli Horní Maršov. Každý z nás jistě bude dlouho vzpomínat…

Poděkování za sbírku potravin pro zvířata v nouzi

Milí lidé,
ze srdce děkujeme všem, kdo přispěli do potravinové sbírky pro zvířata z libereckého Centra pro zvířata v nouzi. Sbírka probíhala začátkem prosince v ZŠ T. G. Masaryka a v obchodě Chovatelské potřeby na náměstí. Díky vaší podpoře se nám podařilo shromáždit opravdu velké množství zvířecích lahůdek a s radostí jsme je předali 7.12.2018 do Archy. Všichni jsme měli velkou radost z vydařené akce, která ukázala, že spojenými silami lze dokázat mnoho. Každý darovaný kousek potěšil několikrát: nás, že máme hodné spoluobčany, děti, že zvířátkům něco nadělí, pracovníky Centra a v neposlední řadě hlavně konzumenty darovaného zboží, kteří rozhodně nemají lehký osud. Věřím, že možnost podělit se s někým potřebným, udělala dobře i vám. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásný a naplněný rok 2019. Za Přírodovědný kroužek Lenka Hejnová a Pavla Bartková

Registrace do MOP 2018

Vážení rodiče,
v březnu, jako každý rok, registrujeme děti, které navštěvují Přírodovědný kroužek, také jako členy Mladých ochránců přírody-MOP (organizace Českého svazu ochránců přírody pro děti a mládež). Poplatek na celý rok (od března do března) činí 100 Kč a hradíme ho z částky 450 Kč, kterou od Vás dostáváme na pololetí.

Členství v MOP má několik výhod: můžeme se zdarma účastnit akcí, výletů, které pořádá naše Základová organizace: ČSOP Klenice Mladá Boleslav.
Jednou ročně dostáváme podle počtu dětí zajímavé materiály s přírodovědnou tématikou (magnetky, omalovánky, pohledy ap.), které dětem průběžně rozdáváme.

Můžeme zařídit dětem i průkazky členství v ČSOP, někteří je už mají. K tomu je potřeba pouze přinést nám března jednu průkazkovou fotografii dítěte.
Přihlášky dětem, které letos začaly do kroužku chodit nově, rozdáme na společné schůzce 26. 1. Po vyplnění nám je odevzdají na následující schůzce.
Děkujeme za spolupráci, Lenka a Pavla.